Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus z siedzibą w Bestwinie, ul. Podleska 116, tel.: (+48) 881 203 113, mail:  szkolenia.dobedu@gmail.com

  2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d ,e, f  lub art. 9 ust. 1 lit. a ,b ,c ,d ,h, i, j ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: zakwalifikowania Pana/i na szkolenie organizowane przez DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus ,  sprawach organizacyjnych związanych z tymże szkoleniem oraz celach marketingowych i informacyjnych związanych z ofertą szkoleniową i sklepu internetowego.

  3.  Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie firma DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus, danych dotyczących faktur zewnętrzna firma księgowa na okres wynikający z obowiązku ustawowego rozliczeń skarbowych, a danych podawanych w sklepie internetowym  firma wix.com Ltd.

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat liczonych od daty ostatniego skorzystania z usługi firmy DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus.

  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

  6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus.

 

Eliza Szeliga-Kraus

Administrator danych
 

Artykuł 6

Zgodność przetwarzania z prawem

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden
z poniższych warunków:

a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.