top of page

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304 ze zm.) uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606). Nowelizacja ta określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

W związku z tym Klubik DobEdu wdraża standardy ochrony małoletnich, które obowiązują personel oraz uczestników zajęć, w tym rodziców i opiekunów pozostających z dziećmi w czasie zajęć.

Standardy Ochrony Małoletnich w Klubiku DobEdu

Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi, Klubik DobEdu wdraża standardy ochrony małoletnich, zapewniając bezpieczne i przyjazne środowisko dla naszych najmłodszych uczestników. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady i procedury:

1. Personel Klubiku DobEdu przestrzega wytycznych dotyczących zachowań niedozwolonych wobec małoletnich, zachowując profesjonalizm i szacunek. Wszelkie formy agresji fizycznej, psychicznej czy seksualnej są surowo zabronione i podlegają natychmiastowemu zgłoszeniu Organizatorowi zajęć.

1.1. Personel placówki traktuje wszystkie dzieci z szacunkiem i empatią, unikając wszelkich zachowań dyskryminujących, poniżających lub krzywdzących.

1.2. Placówka ma przejrzyste procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpiecznych relacji, w tym sposób zgłaszania incydentów, reagowania na nie oraz udzielania wsparcia poszkodowanym.
1.3. Rodzice oraz dzieci powinni są edukowani na temat bezpiecznych relacji oraz sposobów identyfikowania i zgłaszania przypadków nadużyć lub nieodpowiedniego zachowania.

1.4. Personel placówki zapewnia środowisko, w którym dzieci mogą czuć się bezpiecznie i chronione przed wszelkimi formami nieodpowiedniego zachowania ze strony innych uczestników.
 

2. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego powinny obejmować następujące kroki:

2.1. Personel placówki obserwuje dzieci pod kątem potencjalnego krzywdzenia małoletniego, takich jak zmiany w zachowaniu, obrażenia ciała, zmiany nastroju lub inne niepokojące sygnały.

2.2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego lub posiadania informacji o takim zachowaniu, personel natychmiast dokumentuje obserwacje, zdarzenia i wszelkie istotne informacje.

2.3. Podejrzenia krzywdzenia małoletniego należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi zajęć (reprezentowanemu przez Elizę Szeligę-Kraus), który zawiadamia odpowiednie organy, takie jak organy ochrony praw dziecka oraz policja.

2.4. Wszelkie informacje dotyczące podejrzenia krzywdzenia małoletniego są traktowane jako poufne i udostępniane tylko osobom zaangażowanym w proces interwencji.

2.5. Dziecko, wobec którego zgłaszane są podejrzenia krzywdzenia otrzyma wsparcie emocjonalne i psychologiczne i będzie kierowane do odpowiednich instytucji zapewniających pomoc.

2.6. Personel placówki powinien współpracuje z odpowiednimi organami i instytucjami w celu zapewnienia dalszej opieki i ochrony małoletnich, jak również udziału w procesach dochodzeniowych i sądowych.

2.7. Po zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia, placówka będzie monitorować sytuację i regularnie oceniać postępy w udzielaniu pomocy i zapewnianiu bezpieczeństwa małoletnich.
 

3. Zapewniamy kontrolę dostępu do urządzeń elektronicznych z Internetem oraz monitorujemy treści, z którymi dzieci mają kontakt. Personel udostępnia uczestnikom muzykę bez reklam i treści wizualnych. Opiekunowie, chcąc fotografować czy nagrywać dziecko podczas zabawy, muszą uzyskać co najmniej ustną zgodę wszystkich uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 

4. Klubik DobEdu ma ustalone zasady wsparcia dla małoletnich po ujawnieniu przypadków krzywdzenia, zapewniając im niezbędną opiekę i wsparcie psychologiczne. Zasady te obejmują:
 

4.1. Indywidualne podejście: plan wsparcia małoletniego powinien być opracowany indywidualnie, uwzględniając specyficzne potrzeby i sytuację każdego dziecka.

4.2. Wsparcie psychologiczne: dziecko powinno mieć dostęp do wsparcia psychologicznego, w tym terapii, poradnictwa i innych form pomocy emocjonalnej, dostosowanej do jego wieku i doświadczeń.

4.3. Bezpieczeństwo i ochrona: plan wsparcia powinien zawierać środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony małoletniemu przed dalszymi przejawami krzywdzenia, w tym ustalenie restrykcji dostępu dla osób sprawiających zagrożenie.

4.4. Współpraca z rodzicami i opiekunami: plan wsparcia powinien zakładać aktywną współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, w celu zapewnienia koordynacji działań i wsparcia rodzinnej dynamiki.

4.5. Edukacja i wsparcie rodziny: plan wsparcia zawiera elementy edukacji i wsparcia dla rodziny, mające na celu zrozumienie przyczyn i konsekwencji krzywdzenia oraz budowanie zdrowych relacji rodzinnych.

4.6. Monitoring i ocena postępów: plan wsparcia powinien być regularnie monitorowany i oceniany pod kątem postępów w leczeniu, wsparciu emocjonalnym i zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka.

4.7. Dostęp do pomocy profesjonalnej: dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do specjalistycznych usług i instytucji, takich jak centra pomocy ofiarom przemocy, placówki terapeutyczne i inne formy profesjonalnej pomocy.

4.8. Zaangażowanie władz i instytucji odpowiedzialnych: plan wsparcia powinien uwzględniać współpracę z władzami lokalnymi, organami ochrony praw dziecka, policją i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę małoletnich i ściganie przestępstw.

4.9. Regularne aktualizacje: plan wsparcia powinien być regularnie aktualizowany w oparciu o zmieniającą się sytuację i potrzeby dziecka oraz postępy w procesie leczenia i rehabilitacji.

4.10. Podejście całościowe: plan wsparcia powinien uwzględniać podejście całościowe, które obejmuje zarówno aspekty psychologiczne, medyczne, jak i społeczne potrzebującego pomocy małoletniego.
 

5. Polityka ochrony małoletnich.
Klubik DobEdu udostępnia politykę ochrony małoletnich na swojej stronie internetowej www.dobe
du.pl/politykaochronymalotelnich oraz wywiesza w widocznym miejscu w lokalu, zapewniając pełną transparentność dla rodziców i opiekunów.
 

Nasze standardy ochrony małoletnich mają na celu stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla naszych najmłodszych uczestników. Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

bottom of page