top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOBEDU.EU

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 11. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE

 12. OPINIE O PRODUKTACH

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.dobedu.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dobedu.eu prowadzony jest przez ELIZĘ SZELIGĘ-KRAUS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOBEDU ELIZA SZELIGA-KRAUS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina, NIP 6521638027, REGON 243638645, adres poczty elektronicznej: sklep@dobedu.eu, numer telefonu: 881203113.
 

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 

1.4.Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) lub (4) prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.dobedu.eu.

 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ELIZA SZELIGA-KRAUS prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOBEDU ELIZA SZELIGA-KRAUS wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina, NIP 6521638027, REGON 243638645, adres poczty elektronicznej: sklep@dobedu.eu, numer telefonu: 881203113.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3) umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.

 14. USŁUGA SZKOLENIOWA – Produkt, usługa polegająca na organizacji przez Sprzedawcę na rzecz Klienta szkolenia będącego przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży.

 15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
   

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej.

  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobedu.eu lub też pisemnie na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina.

 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobedu.eu lub też pisemnie na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina.
    

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7. Regulaminu.
 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 

3.2.Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzedaży przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności.
 

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – sposób płatności dostępny wyłącznie przy zakupie Produktu będącego Usługą Szkoleniową odbywającą się stacjonarnie.

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl oraz PayPal.com SumUp – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl, https://www.przelewy24.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.

  1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

   1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

   2. Przelewy24.pl – spółka PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.

   3. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
     

4.2.Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku Klienta będącego placówką publiczną, termin wynosi 14 dni kalendarzowych.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 

5.3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 

5.4.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka kurierska.

 2. Przesyłka elektroniczna w przypadku Produktu - treści cyfrowej, która polega na przesłaniu Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu bądź udostepnieniu Klientowi Produktu do odtworzenia w panelu Konta. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres 30 dni od dnia udostępnienia, po tym terminie konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą celem ponownego udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera.

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina – w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
   

5.5.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   

5.6.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   

6.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

6.1.Niniejszy punkt 6. Regulaminu dotyczy Produktu będącego Usługą Szkoleniową. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 6. Regulaminu oraz zgodnie z programem szkolenia wskazanym Klientowi na stronach Sklepu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.

6.2.Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Usługi Szkoleniowe wykonywane były w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami.

6.3.Sprzedawca przy organizacji szkoleń może posługiwać się pomocnikami oraz podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje.

6.4.Dla prawidłowej realizacji Usług Szkoleniowych konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Sprzedawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Sprzedawcę. W takim wypadku usługi świadczone są na warunkach uzgodnionych szczegółowo przez Klienta i Sprzedawcę, w szczególności w terminie i miejscu ustalonym przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży.

6.5.Przedmiotem Usług Szkoleniowych jest standardowo organizacja szkolenia o wybranej przez Klienta tematyce. W zależności od przyjętych ustaleń oraz rodzaju szkolenia, szkolenia mogą być organizowane stacjonarnie, jak również on-line (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

6.6.O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, cena Usług Szkoleniowych uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wyłącznie koszt organizacji szkolenia (w tym koszt materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu uczestnictwa Klienta), z wyłączeniem kosztów transportu i noclegu Klienta.  W przypadku szkoleń on-line, Klient obowiązany jest również ponieść we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do udziału w szkoleniu.

6.7.Klient może zrezygnować z Usług Szkoleniowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w drodze wypowiedzenia przesłanego Sprzedawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) najpóźniej 5 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem organizacji szkolenia.

6.8.W przypadku późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy wydatki poniesione już w celu organizacji szkolenia oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Sprzedawcę do tej pory czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji ze szkolenia, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Sprzedawcę.

6.9.Jeżeli przed organizacją szkolenia nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo Umowa Sprzedaży zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.

6.10.W przypadku niewykonania szkolenia w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia organizacji szkolenia w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowane szkolenie.

6.11.Postanowienia niniejszego punktu 6. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 

7.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 

7.2.Reklamacja może zostać złożona na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobedu.eu.
   

7.3.Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina.
 

7.4.Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 

7.5.W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 

7.6.Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 

7.7.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 

7.8.Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
   

7.9.Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 

7.10.Zawarte w punktach 7.8.2. i 7.8.3 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

8.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 

8.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 

8.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 

8.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;.
   

9.2.Z zastrzeżeniem pkt. 9.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobedu.eu.
   

9.3.Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina.
 

9.4.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 14 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 

9.5.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   

9.6.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 

9.7.Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   

9.8.Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
   

9.9.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
   

9.10.Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

10.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

10.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

10.4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10.5.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.6.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.7.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.8.W razie rezygnacji z Usług Szkoleniowych w terminie krótszym 5 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem organizacji szkolenia, Klient może zostać obciążony przez Sprzedawcę pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

10.9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu, w którym organizowane będzie szkolenie, a także zmiany osoby prowadzącej szkolenie, co nie będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu organizacji szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Sprzedawca ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja osoby prowadzącej, nagła niedostępność miejsca szkolenia. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia z przyczyn, o których mowa w poniższym punkcie Regulaminu, nie będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.11.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 

11.ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE

11.1.Niniejszy punkt 11. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania z Produktu lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (np. w przypadku licencji udzielanej przez producenta danego Produktu zastosowanie będzie miała licencja producenta).

11.2.Prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.

11.3.Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest uprawniony korzystać z Produktu w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

11.4.Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Klienta, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania,  powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży.

11.5.Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży.

11.6.Dostęp do Produktu udzielany jest poprzez przesłanie treści cyfrowych lub linku (adresu URL) umożliwiającego ich odtworzenie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia bądź poprzez udostepnienie Klientowi Produktu do odtworzenia w panelu Konta.

11.7.Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj.  zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych - oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z niego, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.
 

12.OPINIE O PRODUKTACH

12.1.Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.2.Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

12.3.Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

12.4.Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

12.5.Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

12.6.Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

 1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

 2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

 3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

12.7.Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 7. Regulaminu.

12.8.Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2.Zmiana Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

 3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

13.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

DOBEDU ELIZA SZELIGA-KRAUS
ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina
dobedu.eu
sklep@dobedu.eu

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sklepu www.dobedu.eu
Regulamin orgnzacji szkoleń

Regulamin organizacji szkoleń stacjonarnych

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki zgłaszania się na szkolenia i zajęcia stacjonarne organizowane przez DobEdu Eliza Szeliga-Kraus, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

​2. Każdy Klient musi zapoznać się z Regulaminem.

​3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

​4. Podstawowe definicje:

​1) Regulamin: Regulamin Szkoleń;

​2) Sprzedawca/Usługodawca Eliza Szeliga-Kraus, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DobEdu Eliza Szeliga-Kraus, ul. Podleska 116, 43-512 Bestwina, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:  6521638027, Regon: 243638645;

3) Organizator: niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o nazwie Centrum Edukacyjne DobEdu, posiadająca wstępną akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty, wpisana na listę niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. 

​4) Klient/Konsument/Usługobiorca/Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

​5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

​6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

​7) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dobedu.eu lub www.dobedu.pl.  

​8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

​9) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

​10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

​11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie;

​12) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 4. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

§ 1. Informacje ogólne.

1. Organizatorem doskonalenia jest niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli - Centrum Edukacyjne DobEdu, posiadająca akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

2. Placówka organizuje doskonalenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.
 

3. Działalność placówki ma zasięg ogólnopolski.
 

4. Zarówno pracownicy placówki, jak i uczestnicy form doskonalenia zobowiązani są respektowania norm i szacunku wobec wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

§ 2. Szkolenia indywidualne stacjonarne

​I Procedura zgłoszenia

1. Zgłoszenie na szkolenie stacjonarne odbywa się przez wypełnienie formularza on-line lub zamówienie szkolenia w Sklepie. 

2. Zgłaszając się na szkolenie, po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z linkami do dokonania płatności on-line przez serwis płatności elektronicznej oraz do wpłaty przelewem tradycyjnym. W formularzu zgłoszeniowym i danych do płatności w systemie płatności należy podać ten sam adres mailowy, ponieważ według niego będą księgowane płatności.

3. Po zamknięciu naboru Organizator przesyła szczegółowe informacje odnośnie danego szkolenia drogą mailową bądź wiadomością sms.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku zgłoszenia się maksymalnej liczy osób.

5. Nie później niż na dzień przed rozpoczęciem otwartego szkolenia stacjonarnego, Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacjami na temat miejsca i godziny szkolenia.

6. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu szkolenia, ale nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie. 

7. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik otrzymuje informację o dowołaniu drogą telefoniczną/SMS.

 

II Płatność​

1. Zależnie od wybranej opcji, szkolenie w części lub całości należy opłacić do następnego dnia roboczego licząc od momentu zgłoszenia korzystając z płatności on-line lub przelewem na konto.

2. Rodzaje finansowania.     
Każde szkolenie prowadzone przez „DobEdu” może być:

1) Opłacone w całości przez indywidualnego Uczestnika lub dofinansowane przez pracodawcę niezwłocznie po zgłoszeniu.

 

2) Dofinansowane przez placówkę/instytucję publiczną

a) Placówka otrzymuje fakturę za szkolenie w kwocie ustalonej z Uczestnikiem.

b) W przypadku szkoleń z wyszczególnionymi materiałami szkoleniowymi (np. płyta CD, książka itp.), materiały mogą zostać wliczone w cenę szkolenia lub opłacane indywidualnie przez Uczestnika (otrzymuje paragon lub na życzenie fakturę imienną i które po szkoleniu są jego własnością. Cenę materiałów określa Organizator.)

3. Placówka/instytucja/firma finansująca szkolenie Uczestnika:

a) otrzymuje fakturę z płatnością przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. O wydłużenie terminu płatności można poprosić w polu "uwagi".

b) Otrzymuje fakturę na kwotę zadeklarowaną przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia bądź potwierdzenia rezerwacji jako część opłacaną przez placówkę. 

4. ​Dodatkowe opcje zgłoszenia i płatności:

1) Osoby nie mające pewności co do uzyskanego dofinansowania z placówki publicznej:

a) Wypełniają formularz zgłoszenia przez placówkę. Mogą w nim zarezerwować miejsce na liście uczestników szkolenia podając podstawowe informacje o sobie oraz ewentualnie o osobach rezerwujących miejsce razem z nim. W polu „Uwagi” należy zaznaczyć, iż jest to rezerwacja wstępna.

b) Po wypełnieniu formularza Uczestnik zgłoszony jako pierwszy otrzyma e-mail zwrotny.

c) W przypadku rezerwacji dokonanej dla kilku osób, wiadomość tą powinien przesłać do współzgłoszonych.

d) W wiadomości zwrotnej Uczestnik otrzymuje informację o konieczności potwierdzenia rezerwacji i danych do płatności w ciągu dwóch dni od zgłoszenia.

e) Po uzyskaniu pewności co do warunków dofinansowania lub o braku takiej możliwości, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić rezerwację Organizatorowi tą informację na adres: biuro.dobedu@gmail.com zaznaczając wyraźnie, o które szkolenie chodzi (tytuł, data, miejscowość).

2) Przedstawiciel placówki może zgłosić grupę osób wypełniając zgłoszenie poprzez formularz zgłoszenia grupowego:

a) wypełniając formularz należy podać dane wszystkich zgłaszanych osób

- Imię i nazwisko Uczestnika

- datę urodzenia Uczestnika

- miejsce urodzenia Uczestnika

- kontaktowy adres e-mail

b) uzyskać od każdej ze zgłaszanych osób zgodę na przetwarzanie danych osobowych adekwatną do zaznaczanych w formularzu, co poświadcza przesyłając formularz.

c) Jeśli uczestnicy opłacają szkolenie indywidualnie, wszelkie wytyczne w zakresie płatności oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych zostanie wysłana na jeden, główny adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Zgłaszający powinien zadbać o to, by e-mail ten został przesłany do każdego zgłaszanego Uczestnika. Przy wspólnym zgłoszeniu niezmiennie w przypadku szkoleń z wyszczególnionymi materiałami może być konieczna przedpłata od zgłaszanych osób, o czym informację zobowiązany jest on przekazać każdemu z Uczestników.

3) Zgłaszający się na 3 i mniej dni przed szkoleniem, którzy wybiorą płatność poza systemem szybkich płatności on-line, powinni dokonać przelewu niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od Organizatora i dodatkowo przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: biuro@dobedu.eu

5. Chcąc otrzymać fakturę zawierającą NIP, osoba dokonująca płatności ma obowiązek zgłosić to Organizatorowi najpóźniej w momencie wykonywania przelewu, płatności przez system płatności elektronicznej  lub płatności gotówkowej.

 

III Rezygnacja Uczestnika

1. Gdy Uczestnik rezygnuje ze szkolenia, konieczne powiadomienie nas przez e-mail lub na piśmie (data stempla pocztowego).          

2. Jeśli Uczestnik rezygnuje:

1) na więcej niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem i powiadomi o tym terminowo, nie ponosi żadnych opłat, a ewentualną wpłaconą wcześniej kwotę zwracamy w całości. 

2) na 6 -3 dni kalendarzowych przed szkoleniem, Uczestnik jest zobowiązany wpłacić 50% ceny szkolenia na pokrycie kosztów organizacyjnych, a jeśli wcześniej opłacił całe szkolenie, zwracamy 50% wpłaty.

3) gdy Uczestnik rezygnuje na 2 i mniej dni przed szkoleniem lub nie powiadomi Organizatora o swojej rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia, wówczas jest zobowiązany zapłacić pełną cenę szkolenia na pokrycie kosztów organizacyjnych.

4) w celu otrzymania zwrotu wpłaty dokonanej poprzez system szybkich płatności, konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail
z danymi konta, na które ma być dokonany zwrot.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przy zadeklarowanym dofinansowaniu, jeśli Uczestnik nie zadeklaruje wpłaty własnej, do placówki zgłaszającej Uczestnika zostaje wysłana faktura na kwotę określoną na podstawie § 5., pkt.2, pp. 2) i 3).  

 

4. Uczestnik może wyznaczyć osobę, która weźmie udział w szkoleniu zamiast niego. Jeśli Organizator otrzyma tą informację na 5 dni przed szkoleniem, wówczas przygotuje zaświadczenie na dane Uczestnika biorącego udział w szkoleniu i będzie ono do odbioru w dniu szkolenia. Późniejsze zgłoszenie zmiany może skutkować dosłania zaświadczenia w późniejszym terminie zgodnie z warunkami opisanymi § 3. Pkt. 3

 

IV Odrabianie szkoleń

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po opłaceniu kosztów organizacyjnych istnieje możliwość odrobienia szkolenia.            

2. W celu odrobienia szkolenia należy ponownie dokonać zgłoszenia u Organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, w polu „uwagi” wpisując informację „zadatek wpłacono na szkolenie: tytuł, data i miejscowość szkolenia", w którym pierwotnie miało się wziąć udział.          

3. Odrobić szkolenie można na następujących warunkach:

1) Można wziąć udział w następnym takim samym szkoleniu organizowanym przez DobEdu na terenie tego samego powiatu
(w przypadku braku miejsc Organizator proponuje kolejny wolny termin) lub w formie on-line, jeśli dostępny jest termin lub nagranie szkolenia.

2) W szczególnych sytuacjach, na uzasadnioną prośbę Uczestnika, Organizator może zezwolić na odrobienie warsztatów stacjonarnych w innym terminie.

4. Jeśli na terenie tego samego powiatu nie ma planowanych szkoleń i/lub Uczestnik wyraża taką chęć, wówczas może zapisać się na najbliższe szkolenie w innym miejscu lub odbyć je w formie zdalnej w miarę możliwości.

5. Jeśli Uczestnikowi została zwrócona jakaś część wcześniejszej wpłaty, chcąc odrobić szkolenie jest zobowiązany do ponownej opłaty wg ceny i terminów obowiązujących wszystkich Uczestników szkolenia, w którym weźmie udział.

 

6. W przypadku gdy szkolenie, z którego korzysta Uczestnik po rezygnacji z wcześniejszego terminu, jest tańsze, Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie opłaconego szkolenia.

7. Uczestnikowi, który zgłosił chęć skorzystania z możliwości odrobienia szkolenia, w przypadku ponownej rezygnacji nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

 

 

§ 3. Szkolenia zamknięte – rady szkoleniowe

1. Realizacja wszystkich szkoleń zamkniętych (szkolenia Rad Pedagogicznych) poprzedzona jest wypełnieniem formularza wyceny dostępnego na stronie lub rozmową telefoniczną o potrzebach szkoleniowych z dyrektorem placówki albo osobą wskazaną przez dyrektora (zwanym dalej Zamawiającym).

2. Po zbadaniu potrzeb szkoleniowych następuje ustalenie warunków formalnych Rady Pedagogicznej: ustalany jest termin, godzina, długość szkolenia, liczba Uczestników, cena oraz miejsce szkolenia lub forma szkolenia on-line.

3. Szkolenia Rad Pedagogicznych organizowane są w salach w siedzibie Zamawiającego lub na jego życzenie w innej sali, którą dysponuje Zamawiający, poprzez transmisję na żywo lub jako udostępnione nagranie szkolenia.

4. Cena szkolenia Rady Pedagogicznej ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym i jest zależna od wielkości Rady Pedagogicznej, długości szkolenia oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.   


1) Cena obejmuje realizację szkolenia, materiały pomocnicze (na życzenie z włączeniem lub wyłączeniem płyt CD i książeczek, za które Uczestnicy mogą płacić indywidualnie) oraz imienne zaświadczenia dla Uczestników.


2) Ustalona i zaakceptowana cena nie ulega zmniejszeniu, jeśli w szkoleniu weźmie udział mniej osób niż zadeklarowano.


3) W przypadku nagłej nieobecności uczestnika, jego miejsce może zająć inna wskazana przez Zamawiającego osoba lub w miarę możliwości istnieje opcja odrobienia tego szkolenia w formie on-line.


4) Zamawiający może w każdej chwili zgłosić dodatkowe osoby, które wezmą udział w szkoleniu. Zależnie od ustalonych warunków organizacyjnych, w tej sytuacji cena szkolenia może ulec zmianie.
a) Jeśli prowadzący szkolenie dysponuje zapasem materiałów szkoleniowych, to dodatkowy uczestnik otrzyma je na miejscu. 
b) jeśli prowadzący nie ma zapasowych materiałów, wówczas zostaną one dosłane na wskazany adres za dodatkową opłatą według stawek firm kurierskich. ​

§ 4. Zaświadczenia i materiały szkoleniowe

1. Po zakończeniu szkolenia wydawane są zaświadczenia dla jego Uczestników zawierające: imię i nazwisko Uczestnika, data i miejsce jego urodzenia, nazwę podmiotu prowadzącego daną formę doskonalenia, nazwę i zakres oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć, jak również datę wydania zaświadczenia.

 

2. Zamawiający usługę szkolenia Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do przesłania co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem szkolenia kompletnej listy w Uczestników w postaci edytowalnego dokumentu tekstowego (np. MS Word) mailowo na adres: biuro.dobedu@gmail.com

 

1) Lista powinna zawierać następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko
b) datę i miejsce urodzenia.

2) Na podstawie listy wystawiane są imienne zaświadczenia Uczestnictwa.

3. Uczestnik szkolenia stacjonarnego podaje dane niezbędne do wydania zaświadczenia w formularzu zgłoszeniowym.

 

4. Uczestnik szkolenia on-line podaje dane do zaświadczenia po przekierowaniu do formularza z danymi do zaświadczenia w panelu zamówionego szkolenia.

 

5. Zaświadczenia wydane przez CE DobEdu zawierają dokładnie takie dane, jakie zostały wpisane na otrzymanej liście uczestników lub w formularzu. Organizator nie ingeruje w poprawność zapisu przesłanych informacji, w tym literówek oraz polskich znaków i na zaświadczeniach umieszcza je w brzmieniu zgodnym z otrzymanymi danymi.

 

6. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz materiały wyłącznie wtedy, gdy wziął udział w szkoleniu.

7. W wypadku zagubienia bądź zniszczenia wydanego zaświadczenia, na wniosek Uczestnika Centrum Edukacyjne DobEdu wydaje jego duplikat.

1) Duplikat można bezpłatnie otrzymać e-mailem w formie pliku pdf, a w formie papierowej odebrać osobiście.

 

2) Chcąc otrzymać przesyłkę zawierającą wydrukowany duplikat, należy uiścić opłatę pokrywającą koszty wystawienia (5zł) i wysyłki duplikatu (opłata zgodnie z wybraną opcją).

8. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia materiałów szkoleniowych, możliwy jest ich ponowny zakup z uwzględnieniem ich aktualnej ceny i kosztów ewentualnej przesyłki, po wcześniejszym kontakcie i ustaleniach z DobEdu poprzez e-mail: biuro.dobedu@gmail.com 

9. Uczestnik ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości w otrzymanym zaświadczeniu, wówczas:

1) bezpłatnie otrzyma na wskazany adres e-mail zaświadczenie z poprawionymi danymi w postaci pliku pdf;

2) może wystąpić z prośbą o przesłanie poprawionej wersji zaświadczenia w wersji papierowej pocztą na wskazany adres. Wówczas musi uiścić opłatę pokrywającą koszty wystawienia (5zł) i wysyłki zaświadczenia (opłata zgodnie z wybraną opcją).

10. Zaświadczenia zostają wydane w dniu szkolenia, z wyjątkiem:

1) zaświadczeń zawierających błędy, 
2) w przypadku, gdy któryś z uczestników nie dotarł na szkolenie, co wiąże się ze zmianą numeracji zaświadczeń,
3) w przypadku dodatkowych osób, które Zamawiający zgłosił już po wysłaniu listy,
4) zaświadczeń do zamówionych szkoleń on-line. Te zaświadczenia CE DobEdu może wystawić dopiero po wypełnieniu przez Uczestników szkolenia formularza (2.I pkt. 10)

11. W sytuacjach wymienionych w § 5 pkt.10 Zamawiający lub Uczestnik podejmuje decyzję o formie zaświadczenia, które może otrzymać:
a) bezpłatnie w postaci pliku pdf na wskazany adres e-mail
b) w wersji papierowej pocztą na wskazany adres, za opłatą pokrywającą koszty wystawienia (5zł) i wysyłki zaświadczenia (opłata zgodnie z wybraną opcją).


12. Rejestr wydanych zaświadczeń znajduje się w Centrum Edukacyjnym DobEdu w formie elektronicznej. 

 

§ 5. Procedura reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia i lub zgodnie z formularzem zgłoszeniowym szkolenia.

 

2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli:

 

1) w przypadku szkolenia otwartego obiektywna ocena jakości realizacji danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w sakli od 1 do 5 punktów. Obiektywna ocenę otrzymuje się licząc średnią ocen ze wszystkich wskazań Uczestników wyrażonych w ankiecie ewaluacyjnej. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi równo 3.0 niezależnie od oceny osoby składającej reklamacje.      

2) w przypadku szkolenia rady pedagogicznej reklamację wnosi dyrektor placówki zamawiającej szkolenie.

 

3. Uczestnicy mają prawo do złożenia na piśmie skargi lub reklamacji w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia, listem poleconym na adres Centrum Edukacyjnego DobEdu lub e-mailem za potwierdzeniem odczytania.  
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę placówki oraz imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec Centrum Edukacyjnego DobEdu.

 

4. Dyrektor Centrum Edukacyjnego DobEdu ma 14 dnia roboczych na rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi na piśmie.

 

5. Centrum Edukacyjne DobEdu zastrzega sobie prawo do pozostawiania reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja została złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 3. niniejszej procedury.

6. Centrum Edukacyjne DobEdu ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

7. Centrum Edukacyjne DobEdu zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

8. Uwzględniając reklamację, dyrektor Centrum Edukacyjnego DobEdu może zaproponować przede wszystkim:

a) ponowne skorzystanie z tego samego szkolenia;

b) zniżkę 30% na inne szkolenie z oferty;

c) zniżkę 30% na zakupy w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę DobEdu Eliza Szeliga-Kraus.

 

§ 6. Zmiany organizacyjne szkolenia w razie wystąpienia trudności

1. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji (np. niezebranie wymaganego minimum Uczestników, choroba prowadzącego), szkolenie może zostać odwołane lub przełożone na inny termin. Uczestnikom, którzy nie będą chcieli skorzystać z późniejszego terminu oraz wszystkim w sytuacji odwołania szkolenia, wpłaty zostaną zwrócone w całości w terminie do 14 dni od otrzymania informacji z danymi do konta, na które ma zostać zwrócona wpłata.

2. Centrum Edukacyjne DobEdu może odwołać zaplanowane szkolenie w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak stan klęski, pandemia, czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia Centrum Edukacyjne DobEdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe przez Uczestnika koszty związane z Uczestnictwem w szkoleniu (rezerwacja hotelu we własnych zakresie, zakup biletów kolejowych itp.).

4. W szczególnych przypadkach Centrum Edukacyjne DobEdu ma prawo do zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie ma to wpływy na zmianę warunków umowy. Osoba realizująca szkolenie w zastępstwie, będzie posiadała wszelkie niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom przeprowadzanego szkolenia.

5. W szczególnym przypadku Centrum Edukacyjne DobEdu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, o czym poinformuje Uczestników planowanego szkolenia i nie będzie to stanowiło zmiany warunków umowy.

 

§ 7. Prawa autorskie

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe, utwory prezentowane podczas szkoleń prowadzonych przez Centrum Edukacyjne DobEdu, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszystkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

ROZDZIAŁ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.dobedu.pl oraz www.dobedu.eu  stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.dobedu.pl oraz www.dobedu.eu  bez zgody właściciela jest zabronione.

 

  

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Ewentualne wątpliwości i niejasności związane ze zrozumieniem regulaminu można rozwiać pisząc na adres e-mail: szkolenia.dobedu@gmail.com

3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2023 r.

bottom of page