top of page

Polityka prywatności

Regulamin DobEdu

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję:

 

 1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DobEdu® Eliza Szeliga-Kraus z siedzibą w Bestwinie, ul. Podleska 116, tel.: (+48) 881 203 113, mail:  szkolenia.dobedu@gmail.com

 

 2. Kto jest osobą kontaktową u administratora?

Osobą kontaktową Administratora jest Eliza Szeliga-Kraus, e-mail: szkolenia.dobedu@gmail.com

 

 3. Jaki jest cel przetwarzania  danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

 • realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego)

 • kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)

 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw)

 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw)

 • dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów)

 • realizacja wysyłki zamówionych przez Państwa wiadomości z ofertą szkoleń, zajęć i produktów DobEdu® (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych).

 • przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)

 • realizacja zamówionej usługi szkoleniowej, wydanie zaświadczenia, wysyłka materiałów szkoleniowych i inne powiązane czynności organizacyjne, w tym prowadzenie ewidencji uczestników szkoleń (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045))

 • realizacja zajęć dla dzieci, na które się Państwo zgłaszacie wraz z podopiecznym i kontakt w sprawach organizacyjnych.

 • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)

 • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)

 

 4. Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

 

 5. Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

 • podmiotom świadczącym na rzecz DobEdu® usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

 • Podmiotom świadczącym na rzecz DobEdu® usługi szkoleniowe realizowane przez pracowników tychże podmiotów.

 

 6. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

 7. Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Okres przechowywania Pana/i danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z usług DobEdu® oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

 • dane zebrane i przechowywane w celach marketingowych i informacyjnych związanych z ofertą szkoleniową, zajęciową i/lub sklepu internetowego, jak również  wizerunek utrwalony w postaci zdjęć lub filmów, są przetwarzane bezterminowo lub do momentu odwołania wyrażonej zgody;

 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat, a dane z wydanych zaświadczeń: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr zaświadczenia, przez okres 10 lat).
   

 8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

 • Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. Kontaktować w tych sprawach można się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na dane wskazane w punkcie 1 (najlepiej z dopiskiem „RODO”). 

 • Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 

 10. Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
 

 11. Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Profilowanie służy dostosowaniu informacji przekazywanych klientom do ich deklarowanych potrzeb. Dotyczy ono głównie oferty szkoleniowej (np. zapraszanie głównie na szkolenia, w których klient jeszcze nie uczestniczył lub odbywające się w jego regionie).
 

 12. Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
 

 13. Podstawa prawna przekazania informacji

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

bottom of page